Bamboo COMB RANGE

In stock

CCB-02
Bamboo Cutting Comb
CCB-13
Bamboo Cutting Comb – Tail
CCB-17
Bamboo Cutting Comb – Wide Teeth
CCB-21
Bamboo Cutting Comb – Large

SKU: CCB Category:

CCB-02 – Bamboo Cutting Comb
CCB-13 – Bamboo Cutting Comb – Tail
CCB-17 – Bamboo Cutting Comb – Wide Teeth
CCB-21 -Bamboo Cutting Comb – Large